Ana Sayfa GENEL TBMM'de kabul edildi! Sinemada yeni dönem

TBMM'de kabul edildi! Sinemada yeni dönem

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile  Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ilgili kanunda,  dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle “dizi film”  tanımı yapılmasını öngörüyor.

Kanuna göre; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım,  uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon  film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve  tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları  değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek  üzere “destekleme kurulları” oluşturulacak.

Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından  belirlenecek dört sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog  yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum  veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren  bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere 8 üyeden  oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları  değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı  Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.

Komisyon 8 üyeden oluşacak

Komisyon; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü,  Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler  Genel Müdürü, ilgili alan meslek birlikleri tarafından önerilen sektör  temsilcileri arasından bakanlık tarafından belirlenecek iki üye, film  yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri arasından  bakanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere 8 üyeden oluşacak.

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari  dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması  yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler,  ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri,  festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18 ”  yaş işaretiyle gösterilebilecek.

Daha önce bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler,  ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilebilecek.  Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları gereken  işaret ve ibarelerin, her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu  olacak.

Destek tutarı, bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak

Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler  tarafından yapılacak.

Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım,  uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası  ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin  yüzde 50’sini aşamayacak.

Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile  yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin  tamamı desteklenebilecek. Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı, ülke  içinde harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen tutarın yüzde 30’unu  aşamayacak. Kanun kapsamındaki bütün destekler, geri ödemesiz olarak verilecek.

Kanun, yönetmelik ve destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin  yerine getirilmemesi veya desteğin haksız alındığının tespiti halinde destek  tutarı faiziyle geri alınacak.

İhtiyaç sahibi sinema sanatçılarına destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki etkinlik, proje ve  faaliyetleri destekleyebilecek, düzenleyebilecek, ödüller verebilecek.  Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım  faaliyetlerini destekleyebilecek.

Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım  desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü  çalışanlarına maddi destek sağlayabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanında arşiv veya müze  oluşturulmasını teminen yurt içi veya yurt dışından eser ya da çoğaltılmış  nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya bağış yoluyla  temin edebilecek.

Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası ve gösterim  süreçlerinin genellikle bir yıldan daha uzun sürmesi nedeniyle, bütün destek  türleri için Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü alınarak, yıllara sari destek  sözleşmesi yapılabilecek.

Reklam ve fragman süreleri

Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmaması, zorunlu  tutulan işaret ve ibarelerin değerlendirme ve sınıflandırma sonrasında her türlü  tanıtım ve gösterim alanında ve taşıyıcı materyal üzerinde kullanılmaması veya  yanıltıcı şekilde kullanılması halinde, mahallin mülki idare amiri tarafından  filmlerin gösterim ve dağıtımı işaret ve ibareler kullanılıncaya kadar  durdurulacak ve ilgililer hakkında idari para cezaları uygulanacak.

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10  dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu  sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile  okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri  indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında  yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu işletmecileri,  filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek  indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren  abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün  satışını aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün  birleştirilerek satılamayacak.

Yükümlülüğe uymayanlara para cezası

Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu  tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde  kullanan film yapımcısı ile değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne  uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira idari para cezası  uygulanacak.

Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin  gösterimini yapanlar ile gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya yanıltıcı  şekilde kullanarak film gösterimi yapanlara 50 bin lira; gösterim ve tanıtım  alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik düzenleyenlere film  başına 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim  yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası  verilecek.

Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti,  kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret  tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan  illerde bakanlıkça film çekim koordinasyon komisyonu oluşturulacak.

Kanunla öngörülen kurullar ve komisyonlar, kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren 6 ay içinde oluşturulacak.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, teklifin yasalaşmasının ardından,  birleşimi 5 Şubat Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
İsminizi buraya girin

Gözden Kaçırmayın